Arduino Polska Forum

Pełna wersja: Awaryjność kart/modułów SD
Aktualnie przeglądasz uproszczoną wersję forum. Kliknij tutaj, by zobaczyć wersję z pełnym formatowaniem.
Cześć.

Mamy w firmie stworzony gotowy produkt, który steruje dostępem do wózka widłowego. Pracownik odbijając kartę RCP przy uruchomieniu wózka otrzymuje zezwolenie na ruszenie wózkiem, gdy posiada uprawnienia. Jeśli nie posiada, nie jest w stanie ruszyć wózkiem.

Uprawnienia i logi zdarzeń są przechowywane na karcie SD i synchronizowane co X minut z serwerem MySQL po WiFi.

Na karcie SD są także zapisane dane konfiguracyjne (autoryzacja do MySQL, dane do punktu WiFi).

Całość funkcjonuje dość sprawnie od kilku miesięcy, jednak zdarzyły się już dwie / trzy sytuacje, w których pliki na karcie SD uległy uszkodzeniu, bądź sama karta SD została uszkodzona. 

W związku z tym chcmy poszukać alternatywy dla kart SD i modułów kart, gdzie mógłbym przechowywać dane tekstowe. Dane nie zajmują wiele miejsca, gdyż przy synchronizacji z bazą danych są kasowane.

Mógłbym prosić o jakieś ukierunkowanie na inne rozwiązanie ?
A jaka jest przyczyna tych uszkodzeń?
Bo jeśli cały czas w pętli masz nadpisywane dane na karcie, to momentalnie ją zajedziesz.
Jeśli zmienisz kartę na jakiś inny nośnik pamięci, a nie zmienisz algorytmu operującego na niej, to nic Ci nie da.
No ale ja tylko tak gdybam, bo nie widzę kodu.
Bo niepotrzebnie kasuje dane to powoduje ciągły zapis jednego miejsca na karcie. A jak wiemy karta ma pewna żywotność cyklu zapisu. Lepiej wykorzystać dużą pamięc i całość używać...
Jak mała ilość danych to polecam FRAM https://nettigo.pl/products/fram-256kbit-i2c, nieulotna pamięć, ilość zapisów liczona w bilionach.
Dziękuję bardzo za podpowiedzi. Przyczyny uszkodzeń nie znam, ale rzeczywiście może być to spowodowane pętlą zapisywania danych.
Zmniejszyliśmy liczbę zapisów jednak nadal problem występuje. W tym miesiącu wystąpiła jedna sytuacja, w której został wyczyszczony plik tekstowy z karty SD.  Przy czym, doprecyzowując poprzednie wiadomości (pośredniczę tylko w tworzeniu, nie jestem autorem programu), uszkodzeniom ulegają tylko pliki (odczytu uprawnień oraz zapisu logów). Karty SD pozostają jednak sprawne.

Przesyłam kod.


Kod:
//MCP230117
#include <Wire.h> // must be included here so that Arduino library object file references work
#include "Adafruit_MCP23017.h"// Instance of MCP23017 library
Adafruit_MCP23017 mcp;

//RFID
#include <SoftwareSerial.h>
#include <SPI.h>
SoftwareSerial Rfid(2, 0);
    String readcard, readcard2;
    char readcard_char[16];
    int fe,fe1 = 0;
   
//SD
#include <SD.h>
const int chipSelect = D8;
File myFile;
String karty_boss_string = "\0";
bool u = false;
bool doVariableUpdate = true;

//CLOCK
#include "RTClib.h"
RTC_DS1307 rtc;

//wifi
#include <ESP8266WiFi.h>

//config.ini
String loginMySQL, hasloMySQL, STASSID, STAPSK, bazaMySQL, cronLogi, cronRFID, wozekID, cronMySQL;

//webserver
#include <ESP8266WebServer.h>
ESP8266WebServer webServer;


//RGB LED
// constants won't change. Used here to set a pin number:
const int redpin =  2;// the number of the LED pin
const int greenpin =  3;// the number of the LED pin
const int bluepin =  1;// the number of the LED pin

//mysql
#include <MySQL_Connection.h>
#include <MySQL_Cursor.h>
IPAddress server_addr;
char hostName[] = "database.for.arduino.io";  // change to your server’s hostname/URL
char user[65];              // MySQL user login username
char pass[65];        // MySQL user login password
char default_db[65];
int forkliftID;

WiFiClient client;            // Use this for WiFi instead of EthernetClient
MySQL_Connection conn((Client *)&client);
WiFiServerSecure server(443);
MySQL_Cursor cur = MySQL_Cursor(&conn);

// Sample query
char query[] = "SELECT date_time FROM workers_last_update WHERE 1 ORDER BY id DESC LIMIT 1";
char query1[] = "SELECT a.rcp_card FROM workers AS a INNER JOIN forklift_permission AS b ON b.workers_id=a.id WHERE b.permission = 1 AND b.forklift_id = %d";
char query2[] = "SELECT arduino_id FROM forklift_logs WHERE forklift_id = %d ORDER BY id DESC LIMIT 1";
char query3[] = "SELECT CURRENT_TIME";
char query4[] = "SELECT CURDATE()";
char InsertQuery[] = "INSERT INTO forklift_logs (date_in, rcp_card) VALUES ('0000-00-00 00:00:00', '00000000')";
String worker_last_update, worker_new_permission, logi_last_update, logi, idLog, rcpLog, dateLog, tmp_read_string, rcpApprove, unixTime, unixDate;
int indexFirst, indexSecond, indexThird, countToTen, counterLogi;
byte RFIDavaible = 1, blinkIndex = 0, stopBlink = 0, stopWiFi = 0;
String last_boss_datetime = "";
String last_boss_datetime2 = "";

//cron
unsigned long previousMillis = 0; // last time update
long interval = 60000; // interval at which to do something (milliseconds)15 sekund=15000
unsigned long previousMillisRFID = 0;
long intervalRFID = 5000;
unsigned long previousMillisBlink = 0;
long intervalBlink = 250;
unsigned long previousMillisWiFi = 0;
long intervalWiFi = 15000;

//mDNS
#include <ESP8266mDNS.h>
bool ifStand = false;

void setup() {
  //mpc23017
  mcp.begin();
  // przekaźnik
  mcp.pinMode(0, OUTPUT);
  mcp.digitalWrite(0, LOW);
  //LEDy
  mcp.pinMode(greenpin, OUTPUT);
  mcp.pinMode(redpin, OUTPUT);
  mcp.pinMode(bluepin, OUTPUT);
  mcp.digitalWrite(greenpin, LOW);
  mcp.digitalWrite(redpin, LOW);
  mcp.digitalWrite(bluepin, LOW);
 
  //RFID      
  Serial.begin(9600);   // Initialize serial communications with the PC
  // Communication to the RFID reader
  Rfid.begin(9600);

  ReadLastFromSD("config.ini");
  delay(200);

  STASSID.trim();
  STAPSK.trim();
  const char* ssid = STASSID.c_str();
  const char* password = STAPSK.c_str();
 
  //wifi
  Serial.print("Connecting to ");
  Serial.println(ssid);

  WiFi.begin(ssid, password);
 
  //webserver
  webServer.on("/updateBoss",updateBossRemotely);
  webServer.on("/",returnIP);
  webServer.begin();

 
  //CLOCK
  rtc.begin();
  //TryWiFiMySQLntp();
}

void loop(){ 

  //mDNS
  MDNS.update();

  //First Run
  if(doVariableUpdate == true){
    ReadSomethingFromSD("BOSS.TXT");
    ReadLastFromSD("LASTLOGI.TXT");     
    doVariableUpdate = false;
  }
   
  //cron
  unsigned long currentMillis = millis();
  if(currentMillis - previousMillis > interval) {
      previousMillis = currentMillis; 
      if(WiFi.status() == WL_CONNECTED){
        DoUpdateAtBackground();
      }
    }
 
  if(stopBlink == 0){
    //webserver
    webServer.handleClient();
   
 
    if(currentMillis - previousMillis > interval) {
      previousMillis = currentMillis; 
      if(WiFi.status() == WL_CONNECTED){
        TryWiFiMySQLntp();
        DisplayInfo(1, 0, 0, 0, true);
        DoBossUpdate();
        DoLogiUpdate();
        DisplayInfo(0, 0, 0, 0, true);
      }
    }
 
    if(currentMillis - previousMillisRFID > intervalRFID) {
      previousMillisRFID = currentMillis;
      RFIDavaible = 1;
    }
 
    /*if(currentMillis - previousMillisGreen > intervalGreen) {
      previousMillisGreen = currentMillis;
      mcp.digitalWrite(0, LOW);
      mcp.digitalWrite(greenpin, LOW);
      stopBlink = 0;
    }*/
 
    if(currentMillis - previousMillisBlink > intervalBlink) {
      previousMillisBlink = currentMillis;
      if(stopBlink == 0){
        if(blinkIndex == 0){
          mcp.digitalWrite(bluepin, LOW);
          blinkIndex = 1;
        }else{
          mcp.digitalWrite(bluepin, HIGH);
          blinkIndex = 0;
        }
      }
    }
   
    if(currentMillis - previousMillisWiFi > intervalWiFi) {
      previousMillisWiFi = currentMillis;
      if(WiFi.status() != WL_CONNECTED){
        TryWiFiMySQLntp();
      }
    }
     
    if(Rfid.available() > 0){
      if(RFIDavaible == 1){
       
        //CLOCK
        DateTime now = rtc.now();
       
        //RFID as long as there is data available...
        readcard_char[fe] = (char)Rfid.read();
        if(fe > 11){
          RFIDavaible = 0;
          previousMillisRFID = currentMillis;
          readcard = "";
          Serial.print("Odbito karte: ");
          while(fe1 < strlen (readcard_char)){
            mcp.digitalWrite(bluepin, HIGH);
            if((fe1 > 2) && (fe1 < 11)){
              readcard += readcard_char[fe1]; 
            }
            fe1 += 1;
          }
          Serial.println(readcard);

          if(last_boss_datetime == ""){
            ReadLastFromSD("LASTLOGI.TXT");
          }
          counterLogi = last_boss_datetime.toInt()+1;
          readcard2 = counterLogi;
          readcard2 += "|";
          printDateTime(now);//odczyt bieżącego czasu
         
          readcard2 += "|";
          readcard2 += readcard;

          if(karty_boss_string == "\0"){
            ReadSomethingFromSD("BOSS.TXT");
          }
          if(karty_boss_string.indexOf(readcard) > -1){
            u = true;
          }
         
          if(u == true){
            Serial.println("uu szefuncio");
            DisplayInfo(0, 0, 1, 1, true);
          }else{
            Serial.println("intruz!");
            DisplayInfo(1, 0, 0, 0, true);
          }

          if(u == true){
            readcard2 += "-1";
          }else{
            readcard2 += "-0";
          }
         
          SaveSomethingIntoSD("LOGI.TXT", readcard2);
          SaveSomethingIntoSD("LASTLOGI.TXT", String(counterLogi));
         
          readcard2 = "";
          readcard = "";
                   
          fe = 0;
          readcard = readcard_char;
          readcard_char[0] = (char)0;
          fe1 = 0;
          last_boss_datetime = "";
          return;
        }
        fe=fe+1;
        delay (10);
      }else{
        readcard_char[0] = (char)Rfid.read();
        readcard_char[0] = (char)0;
      }
    }
  }
}

void SaveSomethingIntoSD(String file_name, String text_to_save){
  if (!SD.begin(chipSelect)) {
    Serial.println("SD failed!");
    return; //while (1);
  }

  if(file_name == "LASTLOGI.TXT"){
    SD.remove(file_name);
  }
 
  myFile = SD.open(file_name, FILE_WRITE);

  // if the file opened okay, write to it:
  if (myFile) {
    myFile.println(text_to_save);
    // close the file:
    myFile.close();
  } else {
    // if the file didn't open, print an error:
    Serial.println("error opening ");
    Serial.println(file_name);
  }
}

void ReadSomethingFromSD(String file_name){

  if (!SD.begin(chipSelect)) {
    Serial.println("SD read failed!");
    return; //while (1);
  }
  karty_boss_string = "\0";

  char tmp_read;
  // re-open the file for reading:
  myFile = SD.open(file_name);
  //ODCZYT KART KTORE MAJA DOSTEP
  if (myFile) {
    while((myFile.available() > 0) && (u == false)) {
      tmp_read = myFile.read();
      karty_boss_string += (char)tmp_read;
    }
    myFile.close();
  } else {
    Serial.println("error boss.txt");
  }
}


//LEDY RGB i przekaznik
void DisplayInfo(int RedPinState, int GreenPinState, int BluePinState, int if_open, bool if_card)

  unsigned long currentMillis = millis();
  //diody
  if(RedPinState == 1){
    mcp.digitalWrite(bluepin, LOW);
    mcp.digitalWrite(redpin, HIGH);
    delay(1000);
    mcp.digitalWrite(redpin, LOW);
  }else{
    mcp.digitalWrite(redpin, LOW);
  }
  if(GreenPinState == 1){
    mcp.digitalWrite(greenpin, HIGH);
    delay(1000);
    mcp.digitalWrite(greenpin, LOW);
  }else{
    mcp.digitalWrite(greenpin, LOW);
  }
  if(BluePinState == 1){
    mcp.digitalWrite(bluepin, HIGH);
    delay(1000);     
    mcp.digitalWrite(bluepin, LOW);
  }else{
    mcp.digitalWrite(bluepin, LOW);
  }
  if(if_open == 1){
      Serial.println("BZZZT");
      mcp.digitalWrite(0, HIGH);
      mcp.digitalWrite(greenpin, HIGH);
      stopBlink = 1;
      //previousMillisGreen = currentMillis;//gaśnie zielony po 5 sekundach     
      mcp.digitalWrite(bluepin, LOW);
      mcp.digitalWrite(redpin, LOW);
    }else{
    }
}

//CLOCK
#define countof(a) (sizeof(a) / sizeof(a[0]))

void printDateTime(const DateTime& dt)
{
    char datestring[20];

    snprintf_P(datestring,
            countof(datestring),
            PSTR("%04u-%02u-%02u %02u:%02u:%02u"),
            dt.year(),//nie wiem czemu dodaje 30 lat xD
            dt.month(),
            dt.day(),
            dt.hour(),
            dt.minute(),
            dt.second() );
    readcard2 += datestring;
}

void DoBossUpdate(){
  ReadSomethingFromMySQL(1);
  if(last_boss_datetime2 == ""){
    ReadLastFromSD("LASTBOSS.TXT");
  }
  if(last_boss_datetime2 < worker_last_update){
    //AKTUALIZACJA UPRAWNIEŃ
    ReadSomethingFromMySQL(2);//pobierz pracownikow do aktualizacji
    SavePermissionIntoSD("BOSS.TXT", worker_new_permission);
    SavePermissionIntoSD("LASTBOSS.TXT", worker_last_update);
    worker_last_update = "";
    last_boss_datetime = "";
  }
  worker_last_update = "";
  last_boss_datetime = "";
  doVariableUpdate = true;
}

void DoLogiUpdate(){
  ReadSomethingFromMySQL(3);
  if(last_boss_datetime == ""){
    ReadLastFromSD("LASTLOGI.TXT");
  }
  if(last_boss_datetime.toInt() > logi_last_update.toInt()){
    //AKTUALIZACJA LOGÓW
    ReadLogiFromSD("LOGI.TXT");
    logi_last_update = "";
    last_boss_datetime = "";
  }
    logi_last_update = "";
    last_boss_datetime = "";
}

void ReadLogiFromSD(String file_name){
  countToTen = 0;
  logi = "INSERT INTO forklift_logs (date_in, rcp_card, arduino_id, forklift_id, approved) VALUES ";
  if (!SD.begin(chipSelect)) {
    Serial.println("SD failed!");
    return;
  }

  char tmp_read;
  // re-open the file for reading:
  myFile = SD.open(file_name);
  //ODCZYT
  if (myFile) {
    // read from the file until there's nothing else in it:
   
    while(myFile.available() > 0) {
      idLog, dateLog, rcpLog, rcpApprove = "";
      indexFirst, indexSecond, indexThird = 0;
      tmp_read = myFile.read();
      if(tmp_read != '\n'){
        tmp_read_string += String(tmp_read);
      }
      if(tmp_read == '\n'){
        indexFirst = tmp_read_string.indexOf("|");
        indexSecond = tmp_read_string.lastIndexOf("|");
        indexThird = tmp_read_string.lastIndexOf("-");
        idLog = tmp_read_string.substring(0, indexFirst);
        dateLog = tmp_read_string.substring(indexFirst+1, indexSecond);
        rcpLog = tmp_read_string.substring(indexSecond+1, indexThird);
        rcpApprove = tmp_read_string.substring(indexThird+1);
       
        if((logi_last_update.toInt()) < (idLog.toInt())){
          logi += "('"+dateLog+"','"+rcpLog+"','"+idLog+"','"+forkliftID+"','"+rcpApprove+"'),";
         
          if(countToTen < 10){
            countToTen=countToTen+1;
          }else{
            logi = logi.substring(0, logi.length()-1);
            SaveLogsIntoMySQL(logi);
            countToTen = 0;
            logi = "INSERT INTO forklift_logs (date_in, rcp_card, arduino_id, forklift_id, approved) VALUES ";
          }
        }
        tmp_read_string = "";
      }
    }
    logi = logi.substring(0, logi.length()-1);
    SaveLogsIntoMySQL(logi);
    myFile.close();
  } else {
    Serial.println("error logi.txt");
  }
}

void ReadLastFromSD(String file_name){
  if (!SD.begin(chipSelect)) {
    Serial.println("SD failed!");
    return;
  }

  byte indexIni = 0, i;
  char tmp_read;
  // re-open the file for reading:
  myFile = SD.open(file_name);
  //ODCZYT
  if (myFile) {
    // read from the file until there's nothing else in it:
   
    while(myFile.available()) {
      tmp_read = myFile.read();
      if(file_name == "LASTLOGI.TXT"){
        last_boss_datetime += (char)tmp_read;
      }

      if(file_name == "LASTBOSS.TXT"){
        last_boss_datetime2 += (char)tmp_read;
      }

      //wczytanie konfiguracji z pliku *.ini
      if(file_name == "config.ini"){
        if(tmp_read == 10){
          tmp_read = (char)0;
          indexIni = indexIni+1;
        }

        if((tmp_read > 0) && (tmp_read != 10)){
          if(indexIni == 0){
            STASSID += (char)tmp_read;
          }
          if(indexIni == 1){
            STAPSK += (char)tmp_read;
          }
          if(indexIni == 2){
            loginMySQL += (char)tmp_read;
          }
          if(indexIni == 3){
            hasloMySQL += (char)tmp_read;
          }
          if(indexIni == 4){
            bazaMySQL += (char)tmp_read;
          }
          if(indexIni == 5){
            cronLogi += (char)tmp_read;
          }
          if(indexIni == 6){
            cronRFID += (char)tmp_read;
          }
          if(indexIni == 7){
            wozekID += (char)tmp_read;
          }
          if(indexIni == 8){
            cronMySQL += (char)tmp_read;
          }
        }
      }
    }
   
    if(file_name == "config.ini"){
      int str_len;
      loginMySQL.trim();
      str_len = loginMySQL.length()+1;
      loginMySQL.toCharArray(user, str_len);
      hasloMySQL.trim();
      str_len = hasloMySQL.length()+1;
      hasloMySQL.toCharArray(pass, str_len);
      bazaMySQL.trim();
      str_len = bazaMySQL.length()+1;
      bazaMySQL.toCharArray(default_db, str_len);
      interval = cronLogi.toInt();
      intervalRFID = cronRFID.toInt();
      forkliftID = wozekID.toInt();
      intervalWiFi = cronMySQL.toInt();
    }
    myFile.close();
  } else {
    Serial.println("error lastboss.txt");
  }
}

void SavePermissionIntoSD(String file_name, String text_to_save){
  if (!SD.begin(chipSelect)) {
    Serial.println("SD failed!");
    return; //while (1);
  }

  SD.remove(file_name);
 
  myFile = SD.open(file_name, FILE_WRITE);

  // if the file opened okay, write to it:
  if (myFile) {
    myFile.println(text_to_save);
    // close the file:
    myFile.close();
  } else {
    // if the file didn't open, print an error:
    Serial.println("error opening ");
    Serial.println(file_name);
  }
}

void ReadSomethingFromMySQL(int withQuery){
  row_values *row = NULL;

  // Initiate the query class instance
  MySQL_Cursor *cur_mem = new MySQL_Cursor(&conn);
  // Execute the query
  if(withQuery == 1){
    cur_mem->execute(query);
  }
  if(withQuery == 2){
    worker_new_permission = "";
    char query69[150];
    sprintf(query69, query1, forkliftID);
    cur_mem->execute(query69);
  }
  if(withQuery == 3){
    char query68[150];
    sprintf(query68, query2, forkliftID);
    cur_mem->execute(query68);
  }
  if(withQuery == 4){
    cur_mem->execute(query3);
  }
  if(withQuery == 5){
    cur_mem->execute(query4);
  }
  // Fetch the columns (required) but we don't use them.
  column_names *columns = cur_mem->get_columns();

  // Read the row (we are only expecting the one)
  do {
    row = cur_mem->get_next_row();
    if (row != NULL) {
      if(withQuery == 1){
        worker_last_update = row->values[0];
      }
      if(withQuery == 2){
        worker_new_permission += row->values[0];
        worker_new_permission += ",";
      }
      if(withQuery == 3){
        logi_last_update = row->values[0];
      }
      if(withQuery == 4){
        unixTime = row->values[0];
      }
      if(withQuery == 5){
        unixDate = row->values[0];
      }
    }
  } while (row != NULL);
  // Deleting the cursor also frees up memory used
  delete cur_mem;
}

void SaveLogsIntoMySQL(String InsertQuery){
    int str_len = InsertQuery.length() + 1;
    char querry[str_len];
    MySQL_Cursor *cur_mem = new MySQL_Cursor(&conn);
    InsertQuery.toCharArray(querry, str_len);
    cur_mem->execute(querry);
    delete cur_mem;
}


void TryWiFiMySQLntp(){
  if(WiFi.status() != WL_CONNECTED){
    Serial.println("WiFi NOT connected");
  }else{
    Serial.println("");
    Serial.println("WiFi connected");
    Serial.println(WiFi.localIP());

    //mDNS
    if(ifStand == false){
      if (!MDNS.begin("forklift")) {
        Serial.println("Error setting up MDNS responder!");
        while (1) {
          delay(1000);
        }
      }
      MDNS.addService("http", "tcp", 80);
      ifStand = true;
    }

   
    //mysql
    WiFi.hostByName(hostName, server_addr);
    Serial.println("Connecting..."); 
    IPAddress server_addr(192,168,0,82);
    if (conn.connect(server_addr, 3306, user, pass, default_db)) {
      delay(1000);
      Serial.println("Connected");
    }else{
      Serial.println("Connection failed.");
    }
   
    //CLOCK
    ReadSomethingFromMySQL(4);
    ReadSomethingFromMySQL(5);
    String tmpDateTime = unixDate+"T"+unixTime;
    rtc.adjust(DateTime(tmpDateTime.c_str()));
      Serial.print(unixDate);
      Serial.print(" ");
      Serial.println(unixTime);
    //conn.close();
  }
}

void updateBossRemotely(){
  TryWiFiMySQLntp();
  DoBossUpdate();
  webServer.send(200, "text/plain", "Remote update will force");
}

void returnIP(){
  IPAddress ip = WiFi.localIP();
  String ipStr = String(ip[0]) + '.' + String(ip[1]) + '.' + String(ip[2]) + '.' + String(ip[3]);
  String tmptext = "<html>Yours forklift device is avaiable behind this address: <b>"+ipStr+"</b></html>";
  webServer.send(200, "text/html", tmptext);
}

void DoUpdateAtBackground(){
  TryWiFiMySQLntp();
  DoBossUpdate();
  DoLogiUpdate();
}

Do głowy prszyszło mi obejście problemu (jednak nie rozwiązanie), aby co X czasu tworzyła się kopia plików tekstowych na karcie SD i w przypadku wyczyszczenia plików głównych, zostały one wczytane z kopii. Jednak jest to rozwiązanie dość okrężne.
Jest szansa, na choćby słówko pomocy ? :-)